Pravidla Project Nemesis

Všeobecná pravidla serveru http://www.project-nemesis.cz a jeho sub-domén


Jsme organizace řádně registrována na Ministerstvu vnitra a podléháme evidenci na FU.

Project-Nemesis o. s., IČO 22864946, Habartov, Mírová 41/3, PSČ 35709, je nezisková organizace - občanské sdružení registrované v seznamu občanských sdružení vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

Veškeré dobrovolné příspěvky jsou řádně evidovány  a informace o vašich osobních datech nejsou poskytovány třetím osobám, výjimku tvoří spáchání trestného činu.
Veškeré finanční prostředky získané z dobrovolných příspěvků jsou použity na provoz serveru, chod webu, a na činnosti s tím spojené.

Na požádání vystavíme doklad na částku, kterou jste daroval. Zaručujeme, že užívání webu není podmíněno poskytnutím příspěvku.

Donater, který nám poskytl příspěvek, nemá nárok na žádnou odměnu či služby, veškeré příspěvky jsou dobrovolné a budou použity na shora uvedené účely ve prospěch všech uživatelů, bez rozlišování mezi přispívajícími uživateli a ostatními. 
Vyhrazujeme si však právo našim přispěvatelům poděkovat a případně je symbolicky ocenit. Příspěvky jsou nevratné.

Žádosti o vystavení dokladu zasílejte písemně na adresu. Project-Nemesis O.S, ul. Mírová 41, Habartov 357 09.

Důležité čtěte! Je zakázaná jakákoliv reklama byt i pasivní,jak na webech na foru či ingame.


Rozšiřuje se že si jednotlivci dávají do podpisu jména na různé firmy a nebo ingame spamují reklamu na  -- jiné realmy.

Veškerá reklama je zpoplatněna a musí být schválena vedením projektu ! Je možnost si pronajmout reklamu na webu,fóru či ingame. Sazebník je individuální ale,počítejte se sazbou 5kč na unikátní IP adresu která je v tu chvíli připojena. Cena může být i nižší při podepsání smlouvy na delší dobu.

Veškeré IP adresy se logují a zapisují,při porušení pravidel se vypočítá ušlý zisk dle času postnuté reklamy a dotyčná osoba bude vyzvána k uhrazení vypočítané částky,pokud ji nezaplatí podá se

trestní oznámení,spolu s tím dodáme IP adresu a údaje o uživateli který si reklamu vystavil bez povolení.NULTÉ PRAVIDLO: 
Uživatel/ka je povinen/na přečíst si pravidla, včetně dodatků k pravidlům, před tím než se začne účastnit komunity (herního světa či fóra) na serveru project-nemesis.cz. Neznalost těchto pravidel ho nebo ji (dále uváděno jako "hráč" ať již mužského či ženského pohlaví) neomlouvá! Game Master (dále „GM“), ani Admin posléze nebudou přikládat žádnou váhu tomu, že jste o nějakém pravidle nevěděli a tudíž, kdybyste věděli, tak byste ho neporušovali. Hráč si je zároveň plně vědom jak svých povinností, tak i práv.
Mimo jiné:
 • hráč je povinen dodržovat všechna pravidla.

 • hráč je povinen číst si aktualizované a nově přidávaná pravidla, prostřednictvím webu serveru (Anathemy, Equilibria, Gigafunu,Planyxu,Dragonmawu    i ostatních projektů), který je přístupný na http://www.project-nemesis.cz

 • hráč je povinen dodržovat pravidla eventů a jiných náhodných či předem ohlášených akcí ve hře nebo na našem foru.

 • hráč je povinen dodržovat platné zákony České republiky a Ústavu České republiky platné k danému dni.


 • 1. Zákaz portovat se na Program a GM Island
 • ((dále je také zakázáno portovat se do Guild House (dále "GH") opačné frakce – nutno doložit věrohodný důkaz o porušení tohoto pravidla))


 • 2. Zákaz pohybovat se v GH jiné guildy (stejné frakce), pokud to není schváleno zodpovědnými členy guildy, které GH patří, nebo pokud jsou její členové proti tomu, aby tato osoba v GH byla. (Je třeba doložit screen kde je JASNĚ VIDĚT že žádáte -slušně- aby osoba odešla)

  3. Zákaz používání jakýchkoli hacků, cheatů či jiných programů, které nabourávají či jinak ovlivňují běžný systém hry, hráče v ní či mají přímý dopad na hratelnost, server, databázi accounty, hesla apod.

  - Pokud bude vinnou dotyčného způsobena škoda či poškození Project-Nemesis podá tretsní oznámení Policii ČR.

  4. Je zakázáno využívat jakýchkoli bugů (chyb) ve hře; hráč je povinen jakoukoli chybu (ať již prospěšnou či neprospěšnou) neprodleně nahlásit GM, který je online (službou ticket / channel gm, viz níže) či na fóru, nebo jiným způsobem dát vědět pověřeným osobám (Admin, GM). Pokud tak hráč neučiní a bude bugu využívat ve svůj či jiný prospěch nebo se o něm šířit dál, či dokonce nabádat k bugování (využívání chyby), bude zabanován. hráče neomlouvá to, že dá vědět GM nebo Adminovi o chybě.

  5. Hráč je zodpovědný za svůj account (dále "acc"), své postavy na něm, hesla a všechny informace (včetně emailu), která jsou s tímto acc spojeny. Jakékoli porušení pravidel jeho postavou má přímý dopad jen a pouze na něj.
  (v případě zjištění opravdového úmyslu poškodit majitele potrestat i osobu, která takto jednala).

  6. GM po vás NIKDY nemůže a ani nebude chtít HESLO od vašeho acc! Nikomu tuto ani jiné informace nesdělujte. Vše co GM, nebo Admin, potřebuje znát, si najde.

  7. Hráč je povinen pamatovat si (popř. poznamenat) všechny kontaktní informace spojené s hrou wow či na fóru serveru (acc, heslo, email atd.). GM NENI povinen toto za hráče dohledávat ani měnit. V případě zapomenutí hesla, je možno nechat si vygenerovat heslo nové. Heslo je zasíláno na email zadávaný při registraci. V případě, že tento email není z nějakého důvodu funkční, není možno heslo zaslat jinam a ztrácíte možnost opětovného zaslání hesla.

  8. Hraní na serverech pod adresou Project-Nemesis.cz/ a veškerými jejími podadresami, je jen na vaši zodpovědnost. Hráč hraje s plným vědomím toho, že server není dokonalý; Jakékoli získané itemy, levely, expy apod., které ztratíte, zmizí vám či o ně přijdete jiným způsobem - například kvůli pádu serveru / chybě ve hře / vaši neopatrnosti / cizímu zaviněni (viz. pravidlo 5.) NELZE vrátit a NELZE u GM žádat náhradu za ně.
  (výjimečné případy mohou nastat a i tehdy je nutno dokázat autentickým screenem původní stav toho o co jste přišli)
  - hráč se stává zodpovědným za svůj account momentem kdy ho vytvoří.
  - hráč se stává zodpovědným za svou postavu momentem, kdy ji vytvoří.

  -Veškeré vámi vytvořené postavy a accounty jsou majetkem Project-Nemesis O.S


  9. Hráč nesmí mít neslušný či urážlivý (mimo jiné i rasistické či jiné podtexty) nick své postavy ani peta či jiných NPC pod jeho kontrolou. Postava porušující toto pravidlo bude permanentně zabanována (dále "perma ban").
  - Při rasistickém útoku na jinou osobu či menšinu bude kontaktována Policie ČR která zahájí trestní řízení dle paragrafu (zákon č.1/1993 Sb.)
  Více info na >>>Ústava České Republiky<<< 
  10. Hráč nesmí mít nick své postavy ani svého peta či jiných NPC pod jeho kontrolou napodobující či jinak podobný nicku GM nebo Adminu či majitele serveru. Postava porušující toto pravidlo bude mít perma ban.

  11. Hráč nemusí ke své hře používat žádných veřejných channelů, které jsou pro ingame hraní vytvořeny, ALE pokud tyto channely používá je POVINEN dodržovat následující pravidla:
  -pro komunikaci s GM, kteří jsou online, slouží buď služba ticket, nebo tomu určený channel na daném serveru. Pokud nevíte jak se na něj připojit, zkuste požádat o pomoc hráče
  -pro "chatovani", hledání parťáků a jiných účelů které jinak pravidla neupřesňují či nezakazují, slouží channel World na který se připojíte napsáním /join world
  - v textu na všech channelech je zakázáno
  - Spamovat - spamem se rozumí jakýkoli nevyžádaný text, který svým obsahem, délkou či stylem narušuje práci na veřejných channelech. Obecně se takovým spam textem rozumí
  psaní stejného (či lehce upraveného) textu více jak 2x po sobě či v intervalu kdy tento text ještě může byt lehce dohledán v historii channelu (je stále viditelný).
  - urážet, či jinak provokovat, či nadávat (i podtextově) a takové nadávky směrované na rasu, menšiny, zdravotní postižení, pohlaví, státní příslušnost či náboženství.
  - psaní se zapnutou klávesou CAPS LOCK či užívání klávesy SHIFT ke stejnému účelu (:-P)
  -zvýrazňování textu barvami
  -tapetovaní (obdoba spamu – tapetováním se rozumí opakování jedné věty, popř. sousloví opakovaně za sebou)
  -psaní o WIPE
  -psaní nesmyslných či jiných textů, které narušují práci či přehlednost channelu na který jsou psány.
  -je zakázáno jakýmkoli způsobem využívat tyto channely k jiným účelům než pro které byly vytvořeny (viz 5.) nebo porušovat pravidla pro ně daná.
  -je zakázáno na všech veřejných channelech ve hře propagovat reklamu či jiné servery.
  - vyměňovat acc, veřejně půjčovat postavy, obchodovat s nimi (týká se i výměn postav z jiných serverů) a porušovaní účelu pro které jsou tyto channely vytvořeny (viz výše)

  12. Hráčům je zakázáno vydávat se jakýmkoli způsobem (byť i žertem) za majitele serveru, Admina, GM či jinou osobu pověřenou majitelem serveru ke správě serveru.

  13. **HRÁČ JE POVINEN CHOVAT SE KE VŠEM OSOBÁM SPRAVUJÍCÍM SERVER (Majitel, Admin, GM,...) SLUŠNĚ A S RESPEKTEM! **

  To platí v cele hře, na všech channelech, v jakémkoli psaném textu, zprávě či jednáni.
  Hráč je za své jednáni, to co řekne a napíše, zodpovědný sám a je si tímto plně vědom všech dopadů, které toto jednání na jeho hru na tomto serveru může mít.
  (Zkrátka chovejte se slušně a s úctou, ke VŠEM ve hře a můžete očekávat slušné, solidní a vstřícné jednáni jak hráčů tak samozřejmě i Admina, GM a ostatních, kteří se vám snaží pomoci)

  14. Hráč by se měl chovat tak aby svým jednáním či hraním nezpůsoboval škodu či újmu jiným osobám.

  15. Hráč využívající pro komunikaci s GM channelu "GM" či jiných channelů je povinen chovat se slušně a především ohleduplně. Hraje spousta hráčů a to že se vám někdo v daný moment okamžitě nevěnuje nemusí znamenat že vás ignoruje. Hráč má právo slušně upozornit na svůj problém (který ovšem není v rozporu s pravidlem č. 20 – viz níže), který již někdy psal, a nebylo mu odpovězeno.

  16. Pokud si GM nepřeje, abyste mu whispovali (mimo jiné taky když má GM zapnuté/DND nebo /AFK ), je zakázáno jej obtěžovat a psát mu.
  Hráč dále nikdy nesmí spamovat, či jinak rušit práci admina či majitele serveru, pokud mu k tomu sám nedá svolení.

  17. GM není povinen odpovídat na dotazy týkající se herního světa - patří sem (mimo jiné) dotazy "kde najdu…“, „jak udělám…“, „jede tento spell…“, „jaký respawn/drop má toto…“
  všechny tyto a jiné otázky tykající se přímo herního světa tak jak je nascriptován je hráč povinen si zjistit sám. (U hráčů, fórum, internet,…)

  18. Pokud je hráči nadáváno jiným hráčem, hráč je spamován jinou osobou či jiným způsobem a nechce, aby mu nějaká osoba psala a viděl od ní přicházet zprávy ve hře - Na to slouží IGNORE LIST.
  **GM bude řešit, co se tohoto pravidla týče, POUZE a VÝHRADNĚ** :
  -hrubé, vulgární a nechutné nadávky a urážky, které budou směřovat na rodinu, rasu, menšiny, zdravotní postižení, pohlaví, státní příslušnost či náboženství.

  Dodatek: Pokud je hráči psáno i přes to že má danou osobu v ignore listu (tato osoba využívá chyby ve hře a píše vám i pres to, že je v ignore) a cítí, že je tak jednáno v rozporu s pravidly může se hráč obrátit na GM (nejlépe na fóru) a žádat potrestání daného hráče.
  JE POVINEN však doložit důkaz o tom, že mu hráč píše i přes to, že ho hráč upozorní na to, že ho má v ignore listu a že si nepřeje, aby mu dotyčný psal (Vše musí být na screenu vidět!)

  Za porušení výše uvedeného dodatku pravidla hrozí nekolikadenní ban (Záleží na kontextu a obsahu zprávy).

  19. Pokud se ve zprávě, na screenu (či jiném materiálu který zasíláte nebo které se k nám dostanou) objeví jakékoli porušovaní pravidel, které ani nemusí být předmětem řešení-zejména porušení specifik pravidla 21 o nadávkách na rodinu, rasu, apod. - hrozí vám či osobám, které na materiálu, který poskytnete, pravidla porušují, trest.

  20. Hráč osobně zodpovídá za materiál (screen, ústřižek zprávy apod.), který poskytuje k řešení pro GM. Osoby, které se například na screenu vyskytuji také a porušují na něm pravidla, může GM zabanovat.

  21. Pro psaní ticket při komunikaci s GM (nahlašování chyb, dotazy apod.) platí stejná všeobecná pravidla. Zejména č. 11-18. Ticket by měl být jasný, srozumitelný a především slušný. Za jeho poslání je opět zodpovědný majitel postavy (která ticket poslala) a acc na kterém se postava nachází.
  Je zakázáno užívat ticket ke spamování či jinému účelu než žádosti o pomoc GM, poděkování či upozornění na chybu ve hře.

  22. Banování hráčů se řeší na fóru. (dle pravidel fóra) Při porušení pravidel diskusního fóra můžete být (dle uvážení členů teamu) banováni i do hry. Hráč může být za své chování na fóru (porušovaní pravidel apod.) zabanován i ve hře, dokonce i na všech realmech serveru project-nemesis.cz/! Tedy v ojedinělých případech může být hráči zamezeno v přístupu na všechny projekty, weby, servery a služby fungující na serverech projektu. Hráč má právo se při trestu obhájit, věrohodnými důkazy, slušně a jasně.

  23. GM má právo stanovit výjimečný trest (tedy až permanentní – doživotní ban) ve výjimečných případech, kdy se jedná o zcela zjevné, úmyslné porušovaní pravidel.

  24. GM má právo stanovit odlišné tresty u porušení stejného pravidla (záleží na míře porušení trestu a jiných okolnostech). GM a admin při potrestání bere v úvahu všechny okolnosti, míru prohřešku a závažnost jednáni, které je předmětem trestu. Na základě vyhodnocení situace uděluje trest. V potaz se berou i předcházející prohřešky, stejně jako dobré a příkladné chování na fóru i ve hře.

  25. GM je povinen na požádání admina, či majitele serveru předložit důkaz (takovým důkazem může byt screen i pouhé věrohodné vysvětlení) o svém jednáni (trestání či ovlivňování hry). GM není povinen předkládat důkazy přímo hráčům.

  26. Hráč má právo hrát zdarma, pokud neporušuje pravidla serveru, nebo zákony ČR, popřípadě Ústavu ČR. V případě, porušení zákonů ČR, či ústavy ČR bude vykázán ze serveru a jeho čin bude předán příslušným státním orgánům.

  27. Hráč má právo na svobodu a vlastní názor, pokud jimi však neporušuje pravidla či nenarušuje svobodu či vlastní názor někoho jiného.

  28. Hráč nesmí po GM požadovat levely, itemy, goldy, skily apod. Vyjma případů opravy postav, které mají zřejmý bug.

  29. Hráč má právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Majitel serveru, Admin a GM se zavazují k tomu, že s informacemi o hráčích – ip adresách, názvech acc, apod. – budou jednat nanejvýše opatrně. Nebudou je volně zveřejňovat bez souhlasu majitele acc či postavy pokud se nebude jednat o prošetřování porušení pravidel či přímé porušení pravidel. V takovém případě s těmito informacemi může Admin, či GM jednat i bez svoleni majitele acc, nebo postavy.

  30. Hráč má právo užívat fórum serveru project-nemesis.cz, ale je si vědom toho že za jakékoli jednáni proti pravidlům tohoto fóra i všeobecným pravidlům serveru může být potrestán i ve hře samotné.

  31. Hráčův acc a postavy na něm nejsou majetkem hráče. Acc a postavy hráčů jsou majetkem majitele serveru, který si vyhrazuje právo s takovýmto majetkem v určitých případech (právních jednáních či jiných výjimečných situací) nakládat podle svého uvážení a bez vědomí hráče. Slušní uživatelé a hráči, kteří nijak neporušují pravidla, se nemusejí bát, že by o acc a postavy na něm přísli, nebo že by s nimi bylo jinak nakládáno.

  32. V případě porušení pravidel na jedné z námi poskytovaných služeb (diskusní fórum, servery, IRC apod.), může být ban udělen i na jiné, popřípadě všechny, námi poskytované služby a weby.

  33. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude mu udělen ban stejně jako hráči, který pravidla porušil.

  34. Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném hráči a připojování se prostřednictvím těchto prostředků na naše servery. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy za účelem porušování výše uváděných pravidel bude mít za následek odeslání logů (záznamů) poskytovateli internetového připojení, kde je ip adresa registrována a bude požadováno okamžité ukončení této činnosti.

  35. - Hráčům nevzniká hraním na serverech project-nemesis.cz žádný nárok na účty, které si zaregistrovali a to ani placením členského příspěvku. Zodpovědné osoby, administrátoři a GM mohou podle svého uvážení a bez nutnosti se někomu z hráčů zodpovídat nakládat s jednotlivými učty a postavami. Všechny postavy uložené na serveru jsou majetkem project-nemesis.cz a jejich existence, zachování při porušení pravidel ani jiné nakládání s nimi není právně vymahatelné.

   

  36. S platností od 1.06.2011 - doložka pravidla pro vaše stížnosti.

  Tresty pro uživatele serveru Project-Nemesis.cz

  Na serveru ANATHEMA se pracuje.

  Na serveru EQUILIBRIUM se pracuje.

  Na serveru GIGAFUN se pracuje.

  Na serveru PLANYX se pracuje.

  Na serveru DRAGONMAW se pracuje.

  Na serveru COUNTER STRIKE se pracuje.

  Na serveru GTA  SA:MP  se pracuje.

  Pokud máte připomínky k vedení serveru GM a eventeru tak pište na mail admin@project-nemesis.cz

  To je jediná možnost jak napsat regulérní stížnost která bude postupovat k dalšímu šetření.

  Na tomto foru neexistuje sekce kam psát stížnosti v tomto směru.

  Při psaní mailu dbejte na tvar.

  Název mailu :

  Stížnost na vedení - Funkce, jméno.
  Obsah mailu.
  Podpis
  Kontakt ICQ,skype.


  Pokud  na tomto foru najdu stížnost nebude na ní brán zřetel a uživatel bude vyloučen z komunity (globálně)  37. ZLATÉ PRAVIDLO - přečtete si pravidla se všemi dodatky ještě jednou a ujistěte se, že všemu rozumíte a jste tak obeznámeni se všemi pravidly a dodatky ohledně užívání a hraní na serveru, účasti na fóru a užívání jiných poskytovaných služeb serveru project-nemesis.cz.


  Prosím berte tyto pravidla vážně, ale zároveň si uvědomte, že jakkoli hrůzostrašně některé z nich mohou vypadat, slušným uživatelům a hráčům, kteří dodržují pravidla, se nemusí nikdy nic stát a mohou v klidu hrát. Důkazem toho je spousta spokojených hráčů ve hře, kteří se ještě nikdy neprovinili proti pravidlům a ještě nikdy nemuseli být trestáni.

  Nemesis GM tym.
  Tato sekce se řídí zákonem o ochraně osobních dat a údajů (viz výše). Jakékoliv texty, informace a data je zakázáno kdekoliv siřit nebo je poskytovat dalším osobám. Porušíte-li tyto pravidla, tak můžete byt trestně stíháni podle platných zákonů České republiky. Tento projekt je soukromým majetkem a majitel serveru si vyhrazuje právo na výběr uživatelů, kteří budou mít přístup do tohoto projektu. Porušíte-li jakékoliv pravidla nebo právní předpisy, tak si majitel serveru vyhrazuje právo vyřadit dotyčného uživatele z komunity a to bez možnosti odvolání a bez jakýkoliv náhrad. Software na tomto projektu je bud legálně zakoupeny nebo volně šiřitelný. Software neobsahuje žádná data, informace, nebo procedury podobné oficiální verzi softwaru. Majitel projektu se distancuje od jakéhokoliv srovnávání tohoto softwaru s originálem. Jakékoliv šíření dat nebo informaci, které jsou obsazeny v tomto softwaru, je přísně zakázáno. Majitel projektu si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit fungovaní projektu bez jakýchkoliv náhrad. Tento projekt má vzdělávací charakter nebo charakter využití volného casu - nikoli komerční. Přesné znění licence pro používaný software a jeho využívání ke vzdělávání je k dispozici na této stránce:http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html. Fráze používaná na stránkách nebo fóru "hráči" znamená "testeři". Majitel projektu neručí za legálnost softwaru na vzdálené straně připojujícího se uživatele. Majitel serveru potvrzuje, že software na straně projektu je buď licencovaný (originální free nebo zakoupeny) nebo OpenSource (volně šiřitelný). Majitel serveru nezodpovídá za jakákoliv data poskytnuta jinou osobou. Za jakékoliv škody způsobené používáním softwaru nebere majitel projektu žádnou zodpovědnost. Jakékoliv používání podpůrných programu je přísně zakázáno - jedna se o programy, které nejsou šířené majitelem serveru (viz cheaty, nelegalni klienti apod). Za porušení podmínek se povazuje i samoty pokus, bez ohledu na jeho rozsah, zda to byl pokus úspěšný, či dokončený. Za toto porušení bude člen vyřazen z komunity bez odvolání a majitel serveru za toto nenese žádnou zodpovědnost. Registraci do této komunity automaticky souhlasíte s těmito a s výše uvedenými podmínkami, stejně tak i s pravidly uveřejněnými na fóru nebo ve stanovách.
  Majitel projektu zodpovídá: Spouštění a vypínaní - Operační systém který běží na serveru, za programy které běží na serveru (nikoliv za části programu, které jsou poskytovány třetími osobami - jako například obsahy databází - fórum a ostatní databáze nebo soubory s daty koordinátu či podpůrných informaci - majitel taktéž nezodpovídá za programy bez patřičné licence a nezodpovídá za obsah nahraný dalšími osobami), běh těchto programu (nikoliv za obsah nebo konfiguraci, který vkládají nebo pořizuji třetí osoby) - dovecot, postfix, phpmyadmin, ftpserver, proftpd, onlyscp, ssh, cron, screen, subversion, python, mailx, popa3d, spamassassin, razor, procmail cacti, mrtg a další které jsou volně šiřitelné.